Assessoria Fiscal a Valls

Àrea fiscal - comptable

Laborgest proporciona l’assessorament fiscal-comptable, renda, patrimoni, societats, comptabilitats, mòduls, impostos, no resi-dents-estrangers, arrendaments, herències, donacions, etc., tot plegat en el marc d’àmbit civil, mercantil, tributari i codi de comerç que envolta a tots els empresaris.

TASQUES DE L'ÀREA FISCAL-COMPTABLE

Àrea Gestió Comptable

Gestió i control de PIMES.

Comptabilitats i llibres de registre per Societats, Autònoms i Mòduls.

Quadres d'amortització d'inversions.

Àrea Tributària-Fiscal

Elaboració i presentació de tota classe de declaracions i autoliquidacions d'impostos nacionals, autonòmics, locals, etc

Assistència i representació en inspeccions tributàries.

Anàlisi, contestació i seguiment de requisits, recursos, al·legacions, reposició, TEAR, etc. Autoliquidació d'herències i donacions.

Àrea de Consultoria

Consultoria tributària per a empreses i particulars.

Elaboració d'informes tècnics.

Realització i avaluació de projectes d'emprenedoria empresarial.

Anàlisi i determinació del règim de tributació escaient en cada cas.

Control pressupostari i anàlisi de balanços, amb seguiments periòdics.

Àrea Mercantil

Constitucions i modificacions de societats de qualsevol classe.

Liquidacions, dissolucions, fusions, absorcions i escissions.

Contractes mercantils de qualsevol classe.

Tenidoria de llibres oficials.

Gestions diverses.

Estudi i elaboració d'herències i donacions.

Contractes d'arrendament de locals, vivendes o negocis.

Tràmits amb Ajuntaments, BASE, Cadastre, Generalitat, etc.

Treballem amb autònoms, PIMES i grans empreses que busquen un assessorament integral i de qualitat.

Antoni Pons

Àrea Laboral

Laborgest proporciona solucions en gestió laboral i recursos humans, cobrint conflictes, contractacions, nòmines, cotitzacions, jubilacions, incapacitats...

Tràfic

Oferim assessorament en gestions de trànsit per a cotxes o motocicletes a Barcelona, facilitant tots els tràmits necessaris.

Punt Pae

A Laborgest som punt PAE, un punt d’atenció a l’emprenedor creat per agilitzar i facilitar els tràmits de les altes d’autònoms i la constitució d’empreses.

Reserva hora

Necessites assessorament fiscal?