Assessoria Laboral a Valls

Àrea laboral

Laborgest aporta solucions en els aspectes laborals i de recursos humans oferint serveis en matèries juridicolaborals, conflictes, demandes, judicis, acomiadaments, nòmines, cotitzacions, contractacions, costos, jubilacions, incapacitats, revisions, etc., en tots els règims de la Seguretat Social.

TASQUES DE L'ÀREA laboral

Àrea Gestió Laboral

Tramitació d'altes d'empresa i en mútues d'accidents.

Altes i baixes de treballadors.

Nòmines mensuals i pagues extraordinàries.

Contractes i Pròrrogues.

Cotitzacions mensuals a la Seguretat Social.

Càlcul, confecció i presentació de retencions mensuals, trimestrals o anuals d'IRPF. • Tramitació d'altes o baixes per accidents o malaltia.

Tramitació de sol·licituds de reduccions, bonificacions o subvencions d'àmbit laboral.

Aplicació de beneficis i reduccions per formació dels empleats.

Àrea Jurídica-Laboral

Judicis: Assistència i representació davant els Jutjats del Social.

Conciliacions al CMAC.

Inspeccions de Treball.

Expedients FOGASA.

Expedients disciplinaris: Faltes i sancions.

Acomiadaments, reclamacions i Recursos.

Informes pericials.

Relacions amb el comitè d'empresa.

Àrea de Seguretat Social

Càlcul i tramitació de prestacions de la Seguretat Social: Incapacitat Temporal o Permanent, Jubilació, Orfandat, Viduïtat, etc.

Autònoms i altres Règims Especials.

Convenis Especials.

Càlcul i estudi de jubilacions anticipades, o altres prestacions.

Col·laborem amb autònoms, PIMES i grans empreses que requereixen un assessorament laboral complet i d'alta qualitat, adaptat a les seves necessitats específiques.

Antoni Pons

Àrea Fiscal-Comptable

Laborgest proporciona l’assessorament fiscal-comptable, renda, patrimoni, societats, comptabilitats, mòduls, impostos, etc.

Tràfic

Oferim assessorament en gestions de trànsit per a cotxes o motocicletes a Barcelona, facilitant tots els tràmits necessaris.

Punt Pae

A Laborgest som punt PAE, un punt d’atenció a l’emprenedor creat per agilitzar i facilitar els tràmits de les altes d’autònoms i la constitució d’empreses.

Reserva hora

Necessites assessorament laboral?