Política de Privacitat

RESPONSABLE

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: LABOR-GEST VALLS, SLP
Dir. Postal: C/ Bisbe Palau, 19, baixos B, 43800 Valls
Telèfon: +34 977 60 94 41
Correu electrònic: info@labor-gest.com

FINALITAT

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Prestacions de serveis:
Gestió de sol·licituds de pressupostos.
Gestió i manteniment de la relació comercial i de servei establerta
Gestió de les comunicacions no comercials de l’empresa.
Comunicacions comercials:
Contestar a les sol·licituds d’informació, aclariments o dubtes.
Enviament de informació sobre els productes i serveis de l’empresa.
Enviament de butlletins i/o newsletter.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Dades de clients: mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial. I un cop finalitzada, durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables. (4 anys normativa fiscal, 6 anys normativa mercantil)

Dades de contactes: mentre es mantingui la relació.

Dades de subscriptors per a la recepció periòdica d’informació: mentre l’interessat no retiri el seu consentiment per a la recepció d’aquestes comunicacions.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

Les seves dades no s’utilitzaran per a decisions automatitzades ni per a l’elaboració de perfils.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Per quins motius podem tractar les seves dades personals?

Perquè el tractament és necessari per a l’execució del contracte de serveis o adopció de mesures precontractuals:
En el cas de les prestacions de serveis i enviament de pressupostos.

Perquè el tractament és necessari per al cumpliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament:
En el cas de tractaments de dades de clients per al compliment de normatives comptables, fiscals, empresarials, laborals i mercantils.

Perquè ens ha prestat el seu consentiment per a finalitats específiques:
En el cas de respostes a les sol·licituds d’informació, aclariments o dubtes, als efectes de poder atendre-la.
En el cas d’enviament periòdica d’informació sobre el productes i serveis de l’empresa.
En el cas de enviament a subscriptors de newsletters

DESTINATARTIS

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Als departamens interns de la pròpia empresa en la seva qualitat de responsable del tractament de dades.

Encarregats de tractament:
Determinats prestadors de serveis de l’empresa actuant com a encarregats de tractament de dades tenen accés a les dades personals necessàries per a dur a terme el servei. Aquest proveïdors de serveis poden ser:
– Proveïdors de correu electrònic.
– Proveïdors de software comptable, fiscal i laboral.
– Proveïdors d’allotjament de dades en remot.

Tercers:
Les dades personals no és comunicaran a tercers, llevat dels casos legalment previstos o quan vosté ens ho autoritzi expressament. El responsable del fitxer no cedirà les seves dades per a la seva utilització amb finalitats comercials.

Es preveuen de transferències internacionals de dades?

No es preveuen.

DRETS

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si LABORGEST està tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se oposar-se al tractament de les seves dades. LABORGEST deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Vosté pot exercir els seus drets dirigint-es per escrit al responsable del fitxer, a l’adreça esmentada, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

L’Interessat té també dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat per al tractament de les dades que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control : Agencia Española de Protección de Datos – C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid – Tel: 901 100 099 – 91 266 35 17 – www.agpd.es.

MESURES DE SEGURETAT

LABORGEST de conformitat amb el previst en la normativa vigent en matèria de protecció de dades nacionals i europees, adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat del tractament de dades personals i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de la informació i els riscos a què estan exposats.
navegador que tingui instal·lat.